BST0219 Chaudhari Medical Store Kudraha Bazar Basti